Modelkonstitusie

(naam) Seëlklub / Filatelistevereniging

Grondwet

 

1          Naam

1.1       Die naam van die klub/vereniging is die   ….     (hierin genoem …  )    .

2          Status

2.1       Die … (naam) …  beoog nie winsbejag nie.

2.2       Die … (naam) …. het sy eie bestaan naas sy lede en kan in eie naam regshandelinge
            verrig, litigeer en andersins in die regsverkeer optree.

3          Doel

3.1       Die bevordering van seëlversameling en filatelie ;

3.2       Die bedryf van ‘n versamelaarsgroep wat die filateliese belange van die lede dien en

            bevorder.

4          Bevoegdhede

4.1       Die … (naam) …  kan :

4.1.1    stappe doen en reëlings tref om gestalte aan sy doelstellings te gee

4.1.2    gelde hef, ontvang en in belang van die vereniging daarmee handel

4.1.3    werksaamhede onderneem wat sy doelstellings en die belang van sy lede bevorder.

5          Lidmaatskap

5.1       Lidmaatskap is deur vrywillige assosiasie en is vir enige individu toeganklik.

5.2       Deur die ondertekening van ‘n aansoekvorm om lidmaatskap bevestig ‘n lid dat hy die

           grondwet en die heersende reëls van die … (naam) …  erken en sal nakom.

5.3       Lidmaatskap is onderhewig aan goedkeuring deur die bestuur en die betaling van

            ledegeld.

5.4       Lidmaatskap word jaarliks hernu deur betaling van die vasgestelde ledegeld en heffings.

5,5       Indien die bedrae waarna klousule 5.4 verwys, nie binne drie maande na die begin van 

            die … (naam) … se bedryfsjaar ontvang word nie, verval die lid se stemreg en

            lidmaatskap; dog dit kan deur die bestuur herstel word.

6          Bestuur

6.1       Die bestuur van die … (naam) …   is gesetel in ‘n bestuurskomitee wat uitvoering aan

            die doel en bevoegdhede sal gee.

6.2       Die bestuurskomitee bestaan uit ‘n minimum van vier individuele persone, wat ‘n

            voorsitter, sekretaris en tesourier insluit. 

6.3       Die bestuurskomitee word by die jaarvergadering verkies, en lede daarvan is

            herkiesbaar.  Die bestuurskomitee het die reg op koöptering.

6.4       Die bestuurskomitee kan funksioneer by wyse van vergadering of rondskrywe of

            telefoniese of elektroniese oorlegpleging of virtuele vergadering,

6.5       Die kworum vir bestuursbesluite is drie lede van die bestuurskomitee.  ‘n Lid wat by

            wyse van elektroniese middel deelneem, word geag aanwesig te wees by ‘n

            vergadering.

6.6       Die neerlê, wysiging en toepassing van reëls en prosedures vir die funksionering van die

            … (naam) … berus by die bestuurskomitee.

7          Jaarvergadering

7.1       ‘n Jaarvergadering waarheen alle lede genooi word, word in …. (maand) .. gehou.

7.2       Kennisgewing geskied drie weke voor die vergaderdatum per pos of per elektroniese

            medium na die adres wat ‘n lid verskaf het.

7.3       Die kworum vir die jaarvergadering is …. (syfer) .. persentasie van die opbetaalde lede,

            wat persoonlik of per volmag aanwesig is, met dien verstande dat as

            onvoldoende lede so aanwesig is vir twintig minute ná die aangekondigde

            aanvangstyd, die aldus aanwesige lede as kworum sal dien.

8.         Volmagte

8.1       ‘n Lid wat ‘n ander lid aanwys om as sy gevolmagtigde by ‘n vergadering op te tree,

             moet voor die vergadering aan die sekretaris daarvan kennis gee.

8.2       Geen bywonende lid mag meer as    … (aantal) .. volmagte uitoefen nie.

8.3       ‘n Lid wat ‘n gevolmagtigde is dog wat nie die vergadering kan bywoon nie, of aan wie

            meer as … (aantal) … volmagte toevertrou is, mag ‘n ander lid as gedelegeerde

            volmaghouer vir tot … (aantal) … volmagte aanwys.

9          Spesiale algemene vergadering

9.1       ‘n Spesiale algemene vergadering kan op versoek van .. (aantal) ..  lede of op inisiatief    

            van die bestuur belê word.

9.2       Kennisgewing, kworum en volmagte is soos vir die jaarvergadering.

10        Vergaderingprosedure

10.1     In die afwesigheid van die voorsitter kies die vergadering ‘n voorsittende beampte.

10.2     Besluit geskied per meerderheidstem behalwe dat wysiging van die grondwet ‘n twee-

            derde meerderheid vereis.

11        Algemeen

11.1     Die bedryfsjaar van die … (naam) …   is die kalenderjaar.

11.2     Geen lid of voormalige lid het enige reg op die bates van die … (naam) … nie.                           

11.3     Die aanspreeklikheid van lede is beperk tot onbetaalde lidgeld en/of ander skuld wat die

            klub/vereniging toekom.

11.4     Die klub/vereniging se funksionarisse en verteenwoordigers is nie persoonlik

            aanspreeklik vir enige verlies wat uit die normale bona fide uitvoering van hul

            bevoegdheid mag spruit nie.  Die … (naam) …  sal enige sodanige persoon

            vrywaar teen verlies wat hy te goeder trou in die uitvoering van sy ampspligte

            mag aangaan.

11.5     Indien ‘n jaarvergadering of spesiale algemene vergadering besluit om die

            klub/vereniging te ontbind, sal sy bates die Filateliese Federasie van Suid-Afrika

            toeval.

12        Wysiging van die grondwet

12.1     Die grondwet kan deur ‘n twee-derde meerderheid by ‘n jaarvergadeing of spesiale

            algemene vergadering gewysig word.

12.2     Kennis van ‘n voorgenome wysiging moet minstens 14 dae vooruit aan alle lede gegee

            word.

12.3     Die kennisgewing moet ‘n geformuleerde bewoording van elke voorgestelde wysiging

            bevat.

13        Interpretasie

13.1     Ingeval van ‘n dispuut oor die uitleg van ‘n bepaling van die grondwet, sal die beslissing

            van die bestuurskomitee daaroor geld.

13.2     In geval van ‘n dispuut tussen ‘n lid en die vereniging, sal die geskil besleg word deur ‘n

            senior lid van die vereniging wat deur die voorsitter vir die doel aangewys word.

           

            —–   —–   —–  —– 

(datum)

 

 

(name) Stamp Club / Philatelic Society

Constitution

 

1          Name

1.1       The name of the club/society is  ……   (herein referred to as ….  ).

2          Status

2.1       The … (name) …   is a body not for profit.

2.2       The … (name) …   is its own entity separate from its members and can conduct legal

             matters, litigate and act in its own name.

3          Aim

3.1       The promotion of stamp collecting and philately.

3.2       The running of a collectors’ group which serves and promotes the philatelic interests

            of its members.

4          Powers

4.1       The … (name) …   can :

4.1.1    undertake steps and measures to further its objectives

4.1.2    levy and receive monies and use funds in the interest of the club/society

4.1.3    undertake activities to promote its aims and the interests of its members.

5          Membership

5.1       Membership is by voluntary association and is open to any individual.

5.2       By signing a membership application a member confirms that he respects and will

            adhere to the constitution and current rules of the …(name) …  .

5.3       Membership is subject to approval by the management and the payment of membership

            dues.

5.4       Membership is renewed annually by the payment of the dues and levies as determined

            by the management.    

5.5       Should the monies referred to in article 5.4 be outstanding after three months from the

            start of the … (name) … ‘s operational year, the member’s vote and membership

            will lapse but may be reinstated by the management.

6          Management

6.1       The management of the … (name) … is vested in a management committee which shall

            work to the aims and mandate of the organisation.

6.2       The management committee consists of a minimum of four persons, to include a

            chairman, secretary and treasurer.

6.3       The management committee is elected at the annual general meeting, and its members

            may be re-elected.  The management committee has the right to co-opt.

6.4       The management committee can function by way of a meeting, or circularising or

            telephonic or electronic consultation or virtual meeting,

6.5       The quorum for management decision is three members of the management committee. 

            A member participating by electronic communication is deemed to be present at

            a meeting.

6.6       The determination, amendment and application of rules and procedures for the

            functioning of the … (name) …  rests with the  management committee.

7          Annual meeting

7.1       An annual meeting to which all members are invited, shall be held in …. (month).

7.2       Notice of the meeting shall be given three weeks in advance of the date, by post or

            electronic medium, to the address supplied by a member.

7.34     The quorum for the annual meeting will be … (figure) ..  per cent of paid-up members,

            present personally or by proxy; with the proviso that, should an inadequate

            number of members be thus present for twenty minutes after the advertised

            starting time, the members present will constitute a quorum.

8          Proxies

8.1       A member designating another member to act at the meeting as his proxy, must give

            notice thereof to the secretary prior to the meeting.

8.2       No member attending may exercise more than .. (number) .. proxies.

8.3       A member who holds a proxy but is unable to attend the meeting, or to whom more than

           …(number) .. of proxies have been given, may designate another member as a

            delegated proxy holder.

9          Special general meeting

9.1       A special general meeting may be called upon the request of .. (number)  .. members or

            at the initiative of the management.                                              .

9.2       The notice, quorum and proxies shall be as for the annual meeting.

10        Procedure at meetings

10.1     In the absence of the chairman at a meeting, those present shall elect a presiding

            officer.

10.2     Decisions are by majority vote, except that any amendment of the constitution requires a

            two-thirds vote in favour thereof.

11        General

11.1     The operational year of the … (name) …  is the calendar year.

11.2     No member or former member has any call on the assets of the … (name) … .

11.3     The liability of a member is limited to unpaid membership monies and/or other dues to

           the  … (name) … .              

11.4     The functionaries and representatives of the club/society shall not be personally liable

           for any loss incurred resulting for the normal bona fide execution of their

           competencies.  The … (name) …  will indemnify any such person against loss

           which might be incurred in good faith in the execution of formal duties.

11.3     Should an annual meeting or special general meeting decide to wind up the club/society, 

           its assets will accrue the Philatelic Federation of South Africa.

12        Amendment of the constitution

12.1     The constitution can be amended by a two-thirds majority at an annual meeting or

           special general meeting.

12.2     Notice of a proposed amendment shall be given to all members at least 14 days prior to

           such meeting.

12.3     The notice shall include a formulated wording for each proposed amendment.

13        Interpretation

13.1     In the case of a dispute on the meaning of a clause of the constitution, the management

          committee will rule thereon.

13.2     In the case of a dispute between a member and the club/society, the matter will be

           settled by a senior member of the club/society delegated by the chairman for this

           purpose.

                       

            —-

 date)